สรรสาระ >>>>> ถิ่นแห่งศรัทธา 

 

 

 

 

คุรุดวา......ศาสนสถานของชาวซิกข์

 

 

 

 

 

 

  

 

ศาสนาซิกข์ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย เมื่อพ.ศ.2012 ซึ่งเป็นปีที่ศาสดาคุรุนานักเทพ ผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ประสูติ คำว่า ซิกข์ ตรงกับภาษาบาลีว่า สิกขา หมายถึงการศึกษาหรือผู้ใผ่เรียนใฝ่รู้เป็นศิษย์ของพระศาสดา ศาสนาซิกข์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก นับถือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ไม่ยึดถือรูปปั้นห หลักธรรมของศาสนาซิกข์เน้นการเป็นพลเมืองดีและรับใช้สังคม ถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นมิตรซึ่งกันและกัน ทุกคนคือพี่น้อง ไม่มีใครสูงกว่าใครในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า

 

 

 

  
 
 

 

ชาวซิกข์จากอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอพยพเข้ามาค้าขายผ้า เริ่มแรกตั้งแต่เดินเร่ขายผ้าไปตามบ้านเรือนต่างๆจากนั้นจึงตั้งถิ่นฐานถาวรอยู่แถวบ้านหม้อ พาหุรัดและกระจายไปอยู่แถวสี่แยกบ้านแขก วงเวียนใหญ่ รวมทั้งตามจังหวัดใหญ่ๆ เช่น อุดรธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต ว่ากันว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีคุรุดวา (ศาสนสถานของชาวซิกข์) อยู่เกือบ 20 แห่ง

 

 

 

          

             แต่คุรุดวาในกรุงเทพฯจะมีอยู่ที่พาหุรัดเพียงแห่งเดียวหากบุคคลภายนอกอยากเยี่ยมชมในพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงการอ่านคัมภีร์และนำสวดโดยศาสนาจารย์ในตอนเช้าและเย็นของทุกวันก็ทำได้ แต่ต้องโพกผ้าคลุมศีรษะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ก่อน

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก         ร้อยแปดที่กรุงเทพ ส.พลายน้อย

                          ย่านเก่าในกรุงเทพเล่ม 2 ปราณี กล่ำส้ม  

 

 

 

edit @ 4 Mar 2010 19:37:54 by colourful community

Comment

Comment:

Tweet